Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica

Date contact

Prezentare companie

Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica S.R.L. (CCAT) este o firma de consultanta in domeniul protectiei mediului care ofera solutii profesionale, optime si rapide la problemele de mediu, in vederea imbunatatirii performantelor, optimizarea proceselor si reducerea riscurilor si impactului negativ asupra mediului.

Prezentare generala

Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica este certificata de Ministerul Mediului pentru intocmirea studiilor pentru protectia mediului (raport de mediu - RM, raport privind impactul asupra mediului – RIM, bilant de mediu – BM, raport de amplasament – RA, raport de securitate – RS si studio de evaluare adecvata – EA). CCAT detine de asemenea atestarea Ministerului Mediului in vederea elaborarii documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor.

CCAT este certificata de CERTROM si functioneaza in conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008. Compania a implementat un Sistem de Management al Calitatii, Mediului si Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Documentatii de mediu

Specialistii nostri detin o bogata experienta in realizarea documentatiilor de mediu pentru proiecte promovate atat de persoane fizice, cat si juridice, precum si pentru institutii, dispunand de acreditari pentru pregatirea actelor solicitate de autoritatile competente din domeniul protectiei mediului.

Servicii de mediu ce pot fi oferite de catre expertii nostri includ:
- Elaborarea documentatiei tehnice (rapoarte de mediu) pentru obtinerea avizului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului ce confirma respectarea prevederilor in vigoare privind protectia mediului intr-un plan, program etc.);
- Intocmirea documentelor necesare pentru obtinerea acordului de mediu (actul emis de catre autoritatile publice pentru protectia mediului necesar beneficiarului ce doreste sa realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului inconjuraror): notificari, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
- Sprijinirea institutiilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce precizeaza parametrii si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o activitate cu posibil impact asupra mediului inconjurator pentru a putea fi demarata): fise de prezentare, declaratii, bilanturi de mediu (de nivel 0, de nivel 1 sau de nivel 2);
- Realizarea documentatiei in vederea eliberarii autorizatiei integrate de mediu (actul emis de autoritatile publice pentru protectia mediului ce permite exploatarea unei instalatii IPPC (Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii – Integrated Pollution Prevention Control) in conformitate cu obligatiile legale in vigoare): formulare de solicitare, rapoarte de amplasament;
- Elaborarea studiilor de gospodarire a apelor necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investitie, pentru dezvoltarea si modernizarea proceselor si instalatiilor de apa, managementul substantelor periculoase ce pot ajunge in apele subterane sau de suprafata) si / sau autorizatiei de gospodarire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau functionarea unor obiective deja existente, aflate in apropierea unor surse de apa si managementul substantelor periculoase sau alte activitati ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafata);
- Elaborarea documentatiei specifice pentru obtinerea acordului de preluare a apelor uzate menajere in retelele publice de canalizare;
- Intocmirea documentatiilor privind riscul de poluare (analiza probabilitatii aparitiei unor conditii care sa aiba ca efect poluarea mediului inconjuraor ca urmare a derularii unor activitati sau proiecte);
- Realizarea de audituri de mediu (auditul intreprinderii, auditul politicii de mediu, auditul sectorului de activitate, auditul de conformare, auditul pentru pre-achizitie etc.)
- Realizarea de studii pentru identificarea de solutii de depoluare si reconstructie ecologica;
- Realizarea de masuratori de zgomot si rapoarte de poluare fonica;
- Propunerea de solutii in vederea gestiunii deseurilor;
- Acordarea de consultanta pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice.

Biodiversitate

Expertii nostri detin calificarile necesare pentru elaborarea de variate studii de biodiversitate, necesare pentru planificarea si realizarea investitiilor specifice in zone protejate sau in apropierea acestora (site-uri Natura 2000, alte arii protejate).

Serviciile oferite de echipa CCAT in domeniul biodiversitatii includ:

- inventarierea biodiversitatii (identificarea speciilor si habitatelor de interes comunitar si national aflate in perimetrul zonelor analizate);

- planul de monitorizare a biodiversitatii – are rolul de a furniza o baza pentru evaluarea in timp indelungat a statutului biodiversitatii in zonele analizate si eficacitatea implementarii masurilor de protectie. Monitorizarea include atat evaluari ale conditiei de baza a biodiversitatii in zonele analizate, cat si ale impactului produs prin realizarea investitiilor propuse, dar si a altor forme de utilizare a resurselor (agricultura, pasunat etc.). Evaluand statutul resurselor biodiversitatii de-a lungul timpului, planul de monitorizare include de asemenea si presiuni si amenintari;

- rapoarte de monitorizare a biodiversitatii (reprezinta rezultatul activitatii de monitorizare in vederea identificarii habitatelor si a elementelor de flora si fauna din amplasamentele propuse pentru realizarea anumitor investitii.

Proiectare

CCAT ofera clientilor sai servicii de proiectare a sistemelor de management al mediului in general, precum si alte servicii de proiectare specifice, cum ar fi: proiectarea si amenajarea de spatii verzi (parcuri, gradini etc.), proiectarea de sisteme de captare si retele de apa si canalizare, proiectarea de sisteme integrate de management al deseurilor.

In plus, expertii nostri detin o bogata experienta in realizarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a documentatiilor specifice pentru proiectele cofinantate prin fonduri europene, in particular cu referire la axele prioritare ale Programului Operational Sectorial ”Mediu” (POS Mediu), Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) – Axa prioritara 4. ”Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, Programul Operational Regional (Regio).

Managementul proiectelor

Echipa CCAT detine o bogata experienta demonstrata in acordarea de asistenta tehnica pentru managementul proiectelor.

Exista de multe ori situatii in care unele proiecte odata scrise si aprobate ajung sa se confrunte cu probleme neprevazute la momentul elaborarii studiului de fezabilitate sau a proiectului tehnic. Specialistii companiei pot oferi servicii de consultanta in managementul proiectelor aflate in implementare, pe multiple surse de finantare si tipuri de investitii, putand oferi solutii si optiuni posibile, pe baza experientei acumulate in acest sens.

Serviciile oferite acopera atat asistenta tehnica oferita clientilor in vederea implementarii proiectelor (asigurand totodata si utilizarea adecvata a fondurilor disponibile), cat si servicii de publicitate si informare privind derularea investitiilor.

Specialistii CCAT sunt in masura sa ofere sprijin calificat si eficient clientilor in vederea valorificarii experientelor anterioare in managementul proiectului, in functie de tipul de investitie, inclusiv prin oferirea de instruiri pe probleme generale sau specifice legate de implementarea proiectelor (cu precadere a celor din domeniul protectiei mediului).

Supervizarea lucrarilor

Specialistii CCAT detin experienta in supervizarea lucrarilor aferente proiectelor si investitiilor din domeniul protectiei mediului, fiind in masura sa ofere servicii de management al contractelor de lucrari (monitorizarea progresului fizic al lucrarilor comparativ cu graficul de executie), elaborarea manualelor de proceduri privind supervizarea, verificarea respectarii normativelor ingineresti, a standardelor de calitate impuse pentru conformarea cu cerintele specifice fiecarui tip de investitie. Serviciile de supervizare se refera la respectarea legislatiei specifice din domeniul protectiei mediului, constructiilor, in cadrul institutional adecvat pentru fiecare proiect in parte.

Principiul pe care se bazeaza in opinia noastra orice servicii ce implica sau se rasfrang asupra mai multor entitati este cel al cooperarii in vederea realizarii unui scop comun. Acest principiu se aplica cu atat mai mult in situatiile in care in afara relatiei contractuale dintre un client si un consultant exista si o a treia parte, antreprenorul lucrarilor, al carui punct de vedere poate oferi detalii noi, neprevazute referitoare la un proiect. Astfel, serviciile de supervizare includ si oferirea de consultanta in vederea modificarii sau adaptarii solutiilor tehnice la conditiile specifice din teren, in termen util si cu respectarea legislatiei in vigoare, atunci cand este cazul.


Serviciile de supervizare a lucrarilor pot fi oferite continuu, pe toata durata de executie a lucrarilor, pana la emiterea certificatelor de receptie la terminarea lucrarilor, precum si intermitent, pe durata perioadei de notificare a defectelor, sau in anumite momente sau etape ale proiectelor, in functie de tipul investitiei si de solicitarile clientilor.

Specialistii CCAT cunosc conditiile contractuale si procedurile de tip FIDIC – Cartile Rosie si Galbena, fiind in masura sa ofere consultanta specifica beneficiarilor unor astfel de contracte de lucrari.

Asistenta juridica

Specialistii Companiei de Consultanta si Asistenta Tehnica sunt in masura sa ofere servicii de consultanta si asistenta juridica privind legislatia din domeniul relativ recent al protectiei mediului, pe mai multe componente:
- consultanta de specialitate privind obligatiile de mediu prevazute in legislatia aplicabila domeniului de activitate al clientilor;
- inventarierea actelor de reglementare pe care clientii sunt obligati sa le obtina anterior inceperii unei activitati sau a unui proiect de investitii: avize de mediu, acorduri de mediu, autorizatii de mediu, acorduri integrate de mediu, autorizatii integrate de mediu, autorizatii de defrisare etc.;
- asistenta juridica in vederea intocmirii documentatiilor necesare pentru obtinerea actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului;
- asistenta juridica acordata clientilor in relatia cu autoritatile publice de mediu pe parcursul derularii procedurilor de emitere a actelor de reglementare in domeniu si, in general, in probleme legate de prevederile legislatiei de mediu aplicabile activitatii lor;
- consultanta privind contributiile obligatorii ale clientilor la fondul de mediu, in functie de specificul activitatilor derulate;
- consultanta acordata in vederea reprezentarii juridice a clientilor in cauze ce au ca obiect prevederi ale legislatiei de mediu;
- reprezentarea clientilor in raporturi comerciale care se supun dispozitiilor legislatiei de mediu (cum ar fi contracte intre societati comerciale privind servicii de decontaminare amplasamente, servicii de salubritate, servicii de evacuare si neutralizare deseuri periculoase etc.);
- consultanta si asistenta acordata persoanelor fizice, juridice si autoritatilor publice in vederea obtinerii de finantari nerambursabile oferite prin Fondul de Mediu sau prin Instrumentele Structurale 2007-2013, precum si pe parcursul implementarii proiectelor astfel finantate;

Drept administrativ
In acest domeniu, serviciile pe care le pot oferi consultantii CCAT acopera urmatoarele aspecte:
- consultanta si asistenta juridica in relatia cu autoritatile publice in vederea negocierii si incheierii de parteneriate public-privat;
- consultanta si asistenta juridica in vederea obtinerii actelor administrative necesare desfasurarii activitatii clientilor din partea autoritatilor centrale si / sau locale;
- consultanta in vederea reprezentarii juridice in fata instantelor de contencios administrativ, in litigii avand ca obiect anularea sau emiterea actelor administrative, in special a celor de reglementare in domeniul protectiei mediului;
- promovarea de proiecte de hotarari si oferirea de consultata in vederea reprezentarii clientilor in demersuri de aprobare a planurilor urbanistice necesare dezvoltarii proiectelor de investitii.

Consultanta in domeniul achizitiilor publice

Specialistii in achizitii ai CCAT ofera clientilor servicii de consultanta specifice acestui domeniu. Consultanta in achizitii publice se adreseaza atat autoritatilor contractante care organizeaza proceduri de achizitie in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34 din 19.04.2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si potentialilor ofertanti la procedurile de achizitie publica.

Serviciile din domeniul achizitiilor publice includ:
Pentru autoritati contractante:
- Asistenta in stabilirea procedurilor de achizitie ce trebuie aplicate, in functie de specificul lucrarilor / produselor / serviciilor ce urmeaza a fi contractate si valoarea estimata a contractelor;
- Asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire (caiete de sarcini, fise de date, formulare etc.);
- Asistenta acordata beneficiarilor in vederea organizarii procedurilor de achizitie publica, urmarind respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare, de la publicarea anuntului de organizare a procedurii si pana la semnarea contractului cu ofertantul castigator;

Pentru operatori economici:
– Asistenta in elaborarea documentelor-tip si a ofertelor tehnice si / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedura de achizitie publica in calitate de ofertant;
- Oferirea de consultanta pe tot parcursul derularii procedurii de achizitie publica, incepand cu analiza documentatiilor de atribuire publicate de autoritatile contractante si solicitarea de eventuale clarificari si pana la finalizarea procedurii de achizitie si semnarea contractului cu ofertantul castigator.

Portofoliu de proiecte

Servicii de ”Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad”
Aceste servicii fac obiectul contractului semnat intre S.C. Compania de Apa Arad S.A. si consortiul format din Resourcing Environmental Consulting SRL, Ramboll Romania SRL, Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL. Obiectul contractului il reprezinta oferirea de asistenta tehnica Beneficiarului in vederea implementarii proiectului aferent Contractului de Finantare semnat cu Ministerul Mediului si Padurilor, avand ca obiect ”Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arad”. Proiectul este finantat prin POS Mediu – Axa prioritara 1. Sector apa / apa uzata.
Proiectul acopera investitii majore ce acopera teritoriul a 13 unitati administrativ-teritoriale, contribuind la dezvoltarea, extinderea si cresterea calitatii serviciilor de alimentare cu apa si deversare a apelor uzate din judetul Arad.
Contractul de asistenta tehnica se deruleaza in perioada iunie 2011 – aprilie 2014.

”Servicii de evaluare de mediu (SEA) pentru <>”
Contractul semnat intre CCAT si Administratia Nationala ”Apele Romane” are ca obiect realizarea evaluarii de mediu in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004 si Directiva Consiliului European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (Directiva SEA).
Proiectul ”Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinul hidrografic Dobrogea – Litoral” este cofinantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritara 5. Sector protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere, Domeniul Major de Interventie 1. Protectia impotriva inundatiilor.

Servicii de “Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului (inclusiv servicii de comunicare, informare si publicitate) "Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrica chimica (comuna Crangurile)”
Contractul semnat intre Consiliul Local Crangurile si consortiul format din OTP Consulting si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca obiect oferirea de asistenta tehnica pentru echipa de implementare a proiectului ”Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Amplasament fosta fabrica chimica (comuna Crangurile)” pe tot parcursul derularii acestuia.
Proiectul este finantat prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de interventie 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric, fiind unul dintre cele patru proiecte aferente aceste linii de finantare ce sunt in prezent in derulare la nivel national.
Contractul se deruleaza in perioada noiembrie 2011 – octombrie 2013.

Servicii de “Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si Supervizarea lucrarilor pentru proiectul "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati”
Contractul semnat intre S.C. Apa-Canal S.A. Galati si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca obiect oferirea de servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de apa si canalizare din cinci aglomerari de pe raza judetului Galati.
Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritara 1. Sector apa / apa uzata, cuprinzand sapte componente ce acopera o varietate de lucrari de reabilitare a surselor, retelelor si statiilor de pompare si epurare a apei, a sistemelor de colectare si epurare si a retelelor de alimentare, precum si extinderea retelelor de apa si canalizare de pe teritoriul a 11 localitati din judet.
Contractul de servicii se deruleaza incepand cu luna iulie 2012, urmand a se finaliza in luna august 2015.

Servicii de “Asistenta Tehnica si Supervizarea lucrarilor de constructii in sprijinul Consiliului Judetean Neamt pentru proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt”
Contractul a fost semnat intre Consiliul Judetean Neamt si asocierea S.C. Project Developer SRL si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica, avand ca scop oferirea de servicii de asistenta si supervizare pentru implementarea unui sistem modern de management integrat al deseurilor ce acopera intregul judet Neamt.
Proiectul ”Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Neamt” este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul Major de Interventie 2.1. Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor.
Durata contractului de servicii este de 34 de luni.

Servicii de ”Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului si sprijin pentru Unitatea de Implementare a Proiectului "Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Targu Mures”
Contractul semnat intre Municipiul Targu Mures si consortiul format din S.C. Expo Media Serv SRL si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica ca scop oferirea de sprijin in implementarea proiectului pe toata perioada de desfasurare a acestuia.
Proiectul ”Reabilitarea sitului poluat – iaz batal 30 ha – Targu Mures” are ca obiectiv general ecologizarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a ingrasamintelor chimice (Azomures) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internationale si a tehnicilor de investigare precum si a tehnologiilor de remediere disponibile. Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu, Axa Prioritara 2. Dezvoltarea sistemului integrat de gestionare deseuri si reabilitare a siturilor poluate istoric, Domeniul major de interventie 2.2. Reabilitarea zonelor poluate istoric.
Contractul se deruleaza in perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2015.

Servicii de Monitorizare a efectelor lucrarilor de reconstructie ecologica in cadrul Proiectului "Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania / Ucraina”
Contractul semnat intre U.A.T. Municipiul Tulcea si Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica are ca scop oferirea de servicii de monitorizare a lucrarilor pentru Proiectul ” Reconstructia ecologica in polderul Zaghen din rezervatia Biosferei Transfrontaliere Delta Dunarii Romania / Ucraina”, in asa fel incat rezultatul final al reconstructiei ecologice sa aduca la refacerea unor ecosisteme deltice asemanatoare celor existente in anii 1960-1970, inainte de indiguirea si desecarea zonei.
Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, avand ca obiective asigurarea alimentarii lacului cu apa din Dunare, refacerea naturala a unui mozaic de habitate naturale specifice zonelor umede, precum si asigurararea functiei existente de atenuare a viiturilor Vaii Tulcea prin polderul existent.
Durata contractului de servicii este de 32 de luni.

“Asistenta tehinca pentru Managementul Proiectelor, Proiectare si Supervizarea Lucrarilor pentru “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, Judetul Vaslui”
Aceste servicii fac obiectul contractului semnat intre SC Aquavas SA Vaslui si consortiul format din Transtech Global Engineers Srl, Transtech Engineers INC, Metroplan Musavirlik Muhendislik Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL. Proiectul este finantat prin POS Mediu – Axa prioritara 1. Sector apa / apa uzata.
Contractul se deruleaza pe o perioada de 42 de luni.


“Asistenta tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila”
Contractul semnat intre Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Braila si consortiul format din Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica si EPMC Consulting Srl, are ca obiect oferirea de Asistenta Tehnica de management pentru acordarea de sprijin in gestionarea si implementarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila, finantat prin POS MEDIU Axa prioritara 2.
Contractul se deruleaza pe o perioada de 28 de luni.

“Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti”
Contract semnat intre Municipiul Bucuresti si Asocierea formata din Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting, Arnaiz Arquitectos SLP, SC AECOM Ingineria SRL, SC Intergraph Computer Services Srl, SC Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica SRL, SC Synergetics Corporation SRL are ca obiect realizarea de servicii pentru Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti.Compania de Consultanta si Asistenta Tehnica ofera servicii specifice de consultanta in domeniul protectiei mediului si alte domenii conexe unei largi varietati de clienti din mediul privat, raspunzand nevoilor specifice de dezvoltare ale acestora.

Dintre acestea putem mentiona:
- Servicii de consultanta de mediu si asistenta tehnica pentru obtinerea actelor de reglementare necesare derularii propriilor proiecte de investitii in domeniul parcurilor eoliene.
S.C. Eolica Vaslui SRL
S.C. Wind Farm Promoter SRL
S.C. Wind Power Experts Group SRL

- Servicii de consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru realizarea proiectelor de investitii in domeniul energiei regenerabile:
S.C. General Concrete Romania SRL

- Servicii de consultanta de specialitate in scopul asigurarii conformitatii activitatii beneficiarilor cu prevederile legislative in vigoare in domeniul protectiei mediului:
S.C. Veolia Apa Servicii SRL

Parteneri vizati